The Franklin Institute's Resources for Science Learning Made possible by Unisys
Home (Main Navigation - Resources for Science Learning @ The Franklin Institute)For Learners (Main Navigation - Resources for Science Learning @ The Franklin Institute)For Educators (Main Navigation - Resources for Science Learning @ The Franklin Institute)Leadership (Main Navigation - Resources for Science Learning @ The Franklin Institute)Partnership (Main Navigation - Resources for Science Learning @ The Franklin Institute)About Us (Main Navigation - Resources for Science Learning @ The Franklin Institute)

CHINA: NUMBERS

Use the Chinese words for numbers and solve the problems. Answer using the Chinese word.
1--yi  6--liu    11--shiyi  40--sishi
 2--er   7--qi 12--shier 50--wushi
3--san  8--ba 13--shisan 100--yibal
 4--si   9--jui 20--ershi 101--yibalingy
5--wu 10--shi 30--sanshi 1000--yi qian


1. sanshi  x  san + shi  - wushi = ____________

2. shi  to the power of san  /  yibal =  ________________

3. (wu  x  liu)  /  san =  ____________

4.  (yibalingyi  -  yibal  )  x  qi  = ______________

5.  qi  x  qi  +  yi  =  _________________

6. ersishi  /  ba  +  san  =  ________________

7. ( si  x  san )  x  wu  = _____________

8.  What would 14 be? _______________

9. What would 39 be? ________________

Chinese Number Solutions

Back to Melting Pot Math